top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อตกลง") กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้เว็บไซต์ www.choicesinternationalasia ของคุณ ("เว็บไซต์" หรือ "บริการ") และผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "บริการ") ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) Assets And Marketing International Co LTD (ดำเนินธุรกิจในชื่อ “Choices International Asia”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หากคุณกำลังเข้าสู่ข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น ๆ คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดหน่วยงานดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้คำว่า "ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ" จะหมายถึง ให้กับนิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้และไม่อาจเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการได้ โดยการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ Choices International Asia แม้ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ลงนามโดยคุณก็ตาม และจะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

...

ห้ามใช้
นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง ห้ามคุณใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา: (a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) เพื่อชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย; (ค) ละเมิดระหว่างประเทศ ข้อบังคับ กฎ กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น (d) เพื่อละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ก่อกวน ข่มเหง ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ซึ่งจะหรืออาจนำไปใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต (ซ) เพื่อสแปม ฟิช เภสัช ข้ออ้าง สไปเดอร์ คลาน หรือขูด; (i) เพื่อจุดประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม; หรือ (j) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณเนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม

...

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคตที่มอบให้โดยกฎหมาย กฎหมายทั่วไป หรือส่วนได้ส่วนเสียในหรือเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร การประดิษฐ์ ค่าความนิยม และสิทธิ์ในการฟ้องร้องเพื่อส่งต่อ สิทธิ์ในการ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิ์ในการใช้งาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม และรวมถึงแอปพลิเคชันและสิทธิ์ทั้งหมดที่จะสมัครและรับสิทธิ์ สิทธิ์ในการเรียกร้องลำดับความสำคัญจากสิทธิ์ดังกล่าว และสิทธิ์หรือรูปแบบที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าทั้งหมด การคุ้มครองและผลอื่น ๆ ของกิจกรรมทางปัญญาที่มีอยู่หรือจะดำรงอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคตในส่วนใด ๆ ของโลก ข้อตกลงนี้ไม่ได้โอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ Choices International Asia หรือบุคคลที่สามให้กับคุณ และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ระหว่างคู่สัญญา) กับ Choices International Asia แต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้ทั้งหมดที่ใช้กับเว็บไซต์และบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Choices International Asia หรือผู้ออกใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและโลโก้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ การใช้เว็บไซต์และบริการของคุณไม่ได้ให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตแก่คุณในการทำซ้ำหรือใช้เครื่องหมายการค้าของ Choices International Asia หรือบุคคลที่สาม

...

การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Choices International Asia และบริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตให้พ้นจากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นจาก ข้อกล่าวหา การอ้างสิทธิ์ การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามใดๆ ที่ถูกกล่าวหาจากบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ หรือการประพฤติผิดโดยเจตนาในส่วนของคุณ

...

การระงับข้อพิพาท
การสร้าง การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหลักและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความขัดแย้งหรือการเลือกใช้กฎหมาย และกฎหมายของประเทศไทยในขอบเขตที่บังคับใช้ . เขตอำนาจศาลพิเศษและสถานที่สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้คือศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และคุณยอมรับในขอบเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลดังกล่าว คุณขอสละสิทธิ์ใดๆ 

สิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้

...

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา เมื่อเราดำเนินการ เราจะแก้ไขวันที่ปรับปรุงที่ด้านล่างของหน้านี้ โพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของเว็บไซต์ เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา เช่น ผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้

ข้อตกลงฉบับปรับปรุงจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ข้อตกลงฉบับแก้ไข เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณต่อไปหลังจากวันที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่นที่ระบุในขณะนั้น) จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

...

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด โดยการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และบริการ

...

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง:

https://www.choicesinternationalasia.com/
info@choicesinternationalasia.com

เอกสารนี้อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2023

https://www.choicesinternationalasia.com/privacy-policy

...

bottom of page